chrono club

  • תקנון
 
 
תקנון מועדון ההטבות (להלן: "המועדון") זה מהווה תנאי להצטרפות והמצטרף נחשב כמי שקרא והסכים להוראות 
תקנון זה, על כל סעיפיו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.
בכל מקרה של אי התאמה או סתירה יגבר הקבוע בתקנון זה.
השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.זכאי להימנות על חברי המועדון תושב ישראל בן 18 שנים מלאות או יותר, אשר מילא את פרטיו בטופס בקשת ההצטרפות למועדון במלואו.

2.הנתונים אותם ימסור החבר, יישארו בידיה של החברה ו/או מי מטעמה ויעשה בהם שימוש בכל הנוגע למועדון, ומהווים את הסכמתו ליצירת קשר, לרבות שליחת הודעות כתובות, הודעות אסמס, הודעות וואצאפ, דוא"ל, דואר וכל הודעה אחרת בכל הנוגע למועדון ההטבות, ניהול ותפעול המועדון ופעולות שיווק ומתן שירותים שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

3.חבר במועדון יהיה זכאי לקבל שירות ומחיר טוב יותר מלקוח מזדמן, ואחריות מורחבת למוצרים אותם ירכוש בחברה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. כמו כן יהיה זכאי להשתתף בימי מכירה ומבצעים מיוחדים ולהטבות מיוחדות לפי החלטת החברה.

4.תוקפה של החברות במועדון הלקוחות אינו מוגבל, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברות בכל עת, וכן לסרב לאשר רישום כחבר במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תוכל לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק או תשנה את ההטבות הניתנות במועדון.

5.כל חבר רשאי לדרוש, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה. רישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו, במקרה כזה הודעתו תחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר המועדון זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון ההטבות.

תקנון אחריות מורחבת  
 
 חבר במועדון יזכה להארכת תקופת האחריות (להלן "אחריות מורחבת" ) על השעון אותו רכש דרך המועדון למשך שנה נוספת  בתנאים הבאים:
 
1.תנאי האחריות יהיו אותם תנאים שהיו עת ניתנה האחריות על ידי החברה, היינו תיקונים שלא היו במסגרת האחריות בשנתיים בהם החברה נתנה אחריות לא יהיו במסגרת האחריות גם בתקופה הנוספת.

2.בסיומם של השנתיים יעביר הקונה את השעון לבדיקה אצל החברה, כדי אשר כי השעון תקין. ללא בדיקה זו, תקופת האחריות הנוספת לא תיכנס לתוקף
 
 הצהרת פרטיות
 
CHRONOCLUB מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר החברה ובעמודי הנחיתה בהם נעשה שימוש. הפרטים האישיים הנמסרים ע"י המשתמש לCHRONOCLUB ייאגרו במאגרי המידע של החברה וייעשה בהם שימוש למתן שירות, תוך התאמתו לצורכי המשתמש.
שימוש בפרטים הנמסרים בעת הרישום באתר ובעמודי הנחיתה, ייעשה בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

נרשמים ומקבלים הטבות VIP !